Algemene voorwaarden 

Dit zijn de voorwaarden van Praktijk Uit Handen:


Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Praktijk Uit Handen en klant of deelnemer. Afwijkingen kunnen enkel schriftelijk met Praktijk Uit Handen overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die Praktijk Uit Handen heeft met andere organisaties waarvoor zij werkzaamheden verricht. Alsook voor de uitvoering van werkzaamheden waarbij derden betrokken dienen te worden.

3. Met de inschrijving voor een cursus/workshop of het boeken van een massage geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

4. De prijzen op de website zijn de actuele prijzen en worden gehanteerd boven eventuele prijsvermeldingen elders op internet (zoals social media) of vermeldingen in brochures en folders.

5. Voor meerdaagse trainingen geldt een aanwezigheidsplicht van 85% per cursus om in aanmerking te komen voor een certificaat. Indien er sprake is van overmacht kan in sommige gevallen de gemiste cursusdag op een later moment worden ingehaald.


6. Een duplicaat certificaat kan worden aangevraagd via e-mail uithanden@gmail.com. Voor afgifte van een duplicaat certificaat worden € 15,- aan kosten in rekening gebracht (excl eventuele verzendkosten). Deze dienen vooraf voldaan te worden.

7. Bij Uit Handen wordt gewerkt met gemengde groepen met een minimum leeftijd van 21 jaar. Er wordt gestreefd naar een  balans tussen het aantal mannen en vrouwen dat deelneemt echter is dit niet te garanderen.


8. Inschrijfkosten en/of aanbetalingen worden niet gecrediteerd. Na ontvangst van de inschrijfkosten/aanbetaling wordt uw inschrijving in verdere behandeling genomen. 


Artikel 2: Aanmeldingen voor cursussen en workshops

1. Aanmelding voor een cursus, met een vastgestelde cursusdatum, dient schriftelijk te gebeuren via het inschrijfformulier op de website of via het contactformulier. De inschrijving is bindend waardoor vanaf dat moment de annuleringsvoorwaarden en algemene voorwaarden van toepassing zijn.


2.  Na ontvangst van de inschrijfkosten is je cursusplaats gereserveerd.

3. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt je als cursist een mail met de aanvullende gegevens over de cursus.

4. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.


5. Met de aanmelding  geef je aan volledig gezond te zijn om deel te kunnen nemen aan een cursus. Bij twijfel neem je contact op met Uit Handen.


7. Uit Handen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen en/of beëindiging in de accreditaties gedaan door beroepsverenigingen van haar cursussen en opleidingen. Uit Handen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten en/of voortvloeiende kosten door wijziging en/of beëindiging in de accreditatie. Uit Handen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele winst- en omzetderving door wijziging en/of beëindiging in de accreditatie. 


Artikel 3: Annulering, wijziging en overmacht door Uit Handen

1. Uit Handen behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Uit Handen een passend alternatief aanbieden. Uit Handen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zijn gemaakt in het kader van de cursus.


2. In het geval van onvoorziene omstandigheden en overmacht, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de docent en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Uit Handen noodzakelijk zijn, kan de cursus worden onderbroken, verplaatst en/of geannuleerd.Uit Handen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de cursus.


3. In het geval van wijziging in de cursusdata door Uit Handen zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort. Uit Handen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.


4 . Annuleren in verband met calamiteiten vanuit de overheid en/of RIVM: Uit Handen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een cursus of workshop vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:
* De cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.
* Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 18 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Uit Handen. Na 18 maanden vervalt dit recht.


Artikel 4: Wijziging en annulering door deelnemer
1. Herroepingsrecht; Bedenktijd en Opzegtermijn. Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de eventuele verzendkosten. Als de consument de kosten al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen. 


2 a. Verandering van cursusdata (tot twee maanden vóór aanvang van de cursus) door deelnemer is mogelijk mits schriftelijk is overeengekomen met wederzijds akkoord. Hiervoor wordt 15 euro administratiekosten gerekend. Na overleg met Uit Handen is het eventueel ook mogelijk om de inschrijving over te dragen op een andere cursist; administratiekosten bedragen € 15,00.


2 b. Verandering van de cursusdata in de laatste twee maanden vóór aanvang van de cursus is door deelnemer niet mogelijk. Binnen deze periode zijn de annuleringsvoorwaarden van kracht die staan vermeld onder punt 4.. Mocht een cursist door persoonlijke omstandigheden niet kunnen deelnemen, dan gelden de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden van punt 3. Indien er een geschikte vervanger wordt aangedragen door de deelnemer, dan is de deelname over te dragen op een andere persoon. Ook indien er een wachtlijst is en een potentiële deelnemer neemt deel aan de cursus, dan is de plek eventueel over te dragen aan een andere deelnemer. De oorspronkelijke cursist heeft dan de mogelijkheid om deel te nemen aan de eerstvolgende cursus. Dit is alleen mogelijk indien Uit Handen hier mee instemt. Er is geenszins restitutie mogelijk van het (gehele) cursus bedrag. Indien deelnemer het cursusgeld nog niet had betaald, is hij/zij deze verschuldigd volgens de annuleringsvoorwaarden onder punt 3.

Voor de omboeking wordt 25 euro administratiekosten p.p. gerekend.

3. Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk per brief of per e-mail plaats te vinden. Bij tijdige annulering (zie ook de annuleringsvoorwaarden) wordt het cursus of workshop bedrag gecrediteerd met inhouding van 25 euro administratiekosten. 


4. Bij schriftelijke annulering, van een meerdaagse cursus, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

a. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de eerste cursusdag, krijg je het cursusgeld terug gestort met uitzondering van €25,- voor administratiekosten. 

b. Tussen 2 maanden en 6 weken voor aanvang ben een kwart van het cursus bedrag verschuldigd. 

c. Tussen 6 weken en 1 maand ben je de helft van het bedrag verschuldigd. 

d. Binnen 1 maand voor aanvang van de cursus wordt het hele cursusbedrag in rekening gebracht tenzij je een (geschikt bevonden) vervang(st)er hebt gevonden.
e. Bij annulering van cursus of opleiding is geen restitutie mogelijk van de administratiekosten. Indien nog niet betaald ontvangt u een naheffing van deze kosten.
f. Er is geen restitutie mogelijk bij het tussentijds stoppen van een cursus of opleiding.


5.  Bij schriftelijke annulering van één daagse cursussen worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

a. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de eerste cursusdag, krijg je het cursusgeld terug gestort met uitzondering van €25,- voor administratiekosten. 

b. Tussen 6 weken en 1 maand ben je de helft van het bedrag verschuldigd. 

c. Binnen 1 maand voor aanvang van de cursus wordt het hele cursusbedrag in rekening gebracht tenzij je een (geschikt bevonden) vervang(st)er hebt gevonden.
e. Bij annulering van cursus of opleiding is geen restitutie mogelijk van de administratiekosten. Indien nog niet betaald ontvangt u een naheffing van deze kosten.
f. Er is geen restitutie mogelijk bij het tussentijds stoppen van een cursus.


6. Een kwart van het inschrijfgeld voor de Lomi Lomi cursussen wordt na annulering niet geretourneerd (€25,-), en blijft, indien nog niet voldaan, open staan als kosten voor de cursist. 


7. Administratie kosten of aanbetalingen die gedaan zijn aan de hand van een aanbieding worden niet gecrediteerd. Na ontvangst van de administratiekosten/aanbetaling wordt uw inschrijving in verdere behandeling genomen.

8. Inhalen van lesdagen is niet mogelijk tenzij dit vóór aanvang van de cursus is overeengekomen met Uit Handen. Bij sprake van overmacht (plotseling overlijden van dierbare in de eerste graad, ernstige ziekte ed.) tijdens de cursus kan in gesprek worden gegaan over een passende oplossing. De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.


9. Annuleren in verband met calamiteiten vanuit de overheid en/of RIVM: Uit Handen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een training vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:
* De cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.
* Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 12 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Uit Handen. Na 12 maanden vervalt dit recht.


Artikel 5: Betaling

1. Na ontvangst van het inschrijfgeld is de inschrijving voor de cursus of opleiding pas definitief.


2. Bij gebruikmaking van de vroeg boek korting, dient het volledige cursusbedrag uiterlijk twee maanden voor aanvang te zijn over gemaakt. Vindt de betaling daarna plaats, dan komt de korting te vervallen, tenzij er is overeengekomen om in termijnen te betalen. 


3. Het volledige cursus geld  dient  uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus te zijn bijgeschreven op de rekening van Uit Handen o.v.v. het factuurnummer. Tenzij een betaling in termijnen is overeengekomen.


4. Termijnbetalingen  zijn mogelijk tegen een meerprijs van 15 euro bij drie termijnen. Bij betaling in meerdere termijnen is de meerprijs voor administratiekosten ook hoger. Bij het betalen in termijnen dient 50% van het cursus geld bij aanvang van de cursus te zijn betaald. 


5. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze en tijdig heeft plaatsgevonden, minstens voor aanvang van de cursus, dan is deelnemer van rechtswege in verzuim. Hierbij komt de inschrijving te vervallen, reeds betaalde inschrijfkosten worden niet gecrediteerd.

6. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat het verschuldigde bedrag op een andere, vastgestelde, termijn zal worden voldaan.


Artikel 6: Auteursrechten

1. Alle rechten van het door Uit Handen verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Uit Handen.

2. Zonder schriftelijk toestemming van Uit handen is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie en video materiaal in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Uit Handen worden verzorgd.

3. Het maken van beeld- en geluidsmateriaal door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van Uit Handen. Uit Handen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verspreiden van beeld- en geluidsmateriaal door derden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist.
Uit Handen is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer/ klant of voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen.

2. Het betreden van het pand en/of gebruik maken van de materialen en faciliteiten is geheel op eigen risico.

3. Uit Handen is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mede cursist, docent of derde als gevolg van het onderling oefenen van en op een mede cursist voor, na of tijdens de cursus.

4. Uit Handen is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de klant/cursist bij het niet vooraf melden van lichamelijke- of psychische klachten en/of ziektes.

5. Uit Handen is niet aansprakelijk voor gevolg schade.

6. Uit Handen is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus of workshop met de opgedane kennis doet.


7. Indien cursist schade toebrengt aan de cursus ruimte, massagepraktijk  en/ of daarin aanwezige materialen, dan zullen deze kosten op de cursist of klant worden verhaald. Denk hierbij aan kapotte hoofdsteun door verkeerd gebruik, onzorgvuldige omgang met olie waardoor schade is toegebracht aan vloer of wanden.

Artikel 8: Uitsluiting van deelname

1. Uit Handen behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uiteraard wordt hierover eerst in gesprek gegaan met betreffende cursist. Ook bij uitsluiting is deelnemer  verplicht om volledige deelnamekosten te betalen. Restitutie is niet mogelijk.


2. Uit Handen behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Uit Handen niet na komen waardoor het normale verloop van de cursus of workshop wordt belemmerd of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten.

Ook bij uitsluiting is deelnemer  verplicht om volledige deelnamekosten te betalen. Restitutie is niet mogelijk.


Artikel 9: Geheimhouding

1. De aan Uit Handen verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Uit Handen, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Uit Handen, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan deze zich ten alle tijden uitschrijven bij de mailings.

2. Deelnemers van cursussen wordt gevraagd om de privacy van andere deelnemers te respecteren en geen gegevens en eventueel beeldmateriaal zonder toestemming van betreffende persoon te delen.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

1. Deelnemer verklaart bij aanmelding voor een cursus of opleiding in goede gezondheid en fysiek en mentaal in staat is om de cursus  te volgen.


2. Actie kortingen/prijzen zijn niet van toepassing op bestaande inschrijvingen en boekingen van massages of cursussen en massages waarop al een actie wordt toegepast. Restitutie van reeds betaalde kosten is niet mogelijk na beëindiging of onderbreking van cursus, workshop of massage. 


3. Op meerdaagse cursussen geldt een aanwezigheidsverplichting van 85% om in aanmerking te komen voor een certificaat. Bij overmacht kan hierover in gesprek worden gegaan.


Artikel 11: Geschillen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Uit Handen beschikt over een klachtenreglement.

Artikel 12: Gezondheidsverklaring

1. Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Cursist geeft met de inschrijving aan lichamelijk en psychisch in staat te zijn deel te nemen aan de cursus en/of opleiding. Uit Handen is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen. Mocht blijken dat cursist vanwege gezondheidsredenen, bekend ten tijde van de aanmelding, niet deel kan nemen aan de cursus is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld.


2. Uit Handen heeft het recht om bij twijfel over de gezondheid van de cursist of klant, de toegang tot de cursus of behandeling te weigeren.


Artikel 13: Beeld- en geluidsopname

Het voor onze cursisten/studenten NIET toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, docenten, medecursisten, lesmateriaal of de locatie.


Artikel 14: Calamiteiten, alsook vanuit de overheid en RIVM.

Uit Handen houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een training vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:
- De cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.
- Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 18 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Uit Handen. Na 18 maanden vervalt dit recht.


Cursist geeft door schriftelijke/mondelinge inschrijving aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden. Cursist draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijfformulier.